Najade

  

 

Adopteer 1 m2 vlak en help daar mee om gezamenlijk  een nieuw  draagvlak te creëren voor het voortbestaan van de Najade.

 

 

                Afbeeldingen/vlak met zwart wolkje.jpg

 

Houwerzijl, 9 oktober 2015

Beste mensen,

 

Zoals velen al hebben meegekregen, staan we op dit moment met de Najade voor een voldongen feit.

Bij de laatste keuring werd het vlak van de Najade te dun bevonden. We mochten er dit jaar nog mee varen, maar een verlenging van ons certificaat zit er niet meer in.

Alleen d.m.v. een grotendeelse vernieuwing van het vlak, nieuwe water en vuilwater tanks en een verbouwing van het interieur kan de Najade voor de zeilende beroepsvaart behouden blijven.

Zouden we niets doen, dan is dit het laatste seizoen dat de Najade met gasten kan varen en is het zelfs de vraag of ze als woonschip kan voortbestaan. Iets wat ons beiden pijn zou doen.

 

Dus............ waarom willen we verbouwen?

De Najade is een uniek schip in haar soort. Ze ondertussen 118 jaar oud, en één van de laatste platbodems / klippers, die nog op het Duitse Wad /Noordzee en de Oostzee mogen varen. Dit willen wij niet verloren laten gaan.

Meer als 20 jaar hebben we veel mooie en bijzondere reizen met haar gemaakt. Deze ervaringen hebben we met heel veel mensen mogen delen. Dit zouden we ook in de toekomst graag blijven doen.

Samen zeilen, nieuwe haventjes ontdekken. Avontuur!!!

Lekker eten aan boord, samen schrijven of meewandelen met een kruidenwandeling vanaf het schip. (Janet). Verder kan ik (Hans) mij de vrijheid van het leven op het water te moeten missen,mij ,niet voorstellen. Ik ben er mee vergroeid. Graag wil ik mijn zeilpassie en de verfrissende wind met jullie blijven delen.

Wij willen de Najade voor de komende 100 jaar behouden voor de geschiedenis en de zeilvaart van Nederland.

Hiervoor moeten we een forse investering doen van max € 100.000 zodat aflossen nog enigszins overzichtelijk blijft.

Beide zijn we niet goed in “vragen”. Hans zeilt liever 20 mijl om, dan dat hij de weg vraagt, en ook bij mij, Janet, staat het doppen van mijn eigen boontjes altijd boven aan. “Zelf doen”.

Toch willen we jullie nu iets gaan vragen:

Naast een crowdfunding actie hebben we het volgende bedacht:

 

Het vervangen van 1m2 vlak kost ongeveer € 250.-

Wij zijn nu op zoek naar een 100 – 200 mensen om samen € 25.000 – €50.000 bij elkaar te krijgen en hiermee letterlijk en figuurlijk een nieuw draag“vlak” te creéren. Dit lijkt heel veel maar moet volgens ons haalbaar zijn.

 

 

Wij zoeken:

Mensen die om wat voor reden dan ook , ons, de Najade of de zeilende chartervaart een warm hart toedragen en ons een steuntje in de rug willen geven om hiermee voorbestaan van deze mooie klipper te garanderen.

Wij vragen: Een éénmalige gift van € 250.- op een speciaal hiervoor nieuw geopende rekening.

Het bedrag kan overgemaakt worden op het volgende bankrekeningnummer:

NL75RABO0306547805 Rekening Courant t.a.v. Vof de Zandbank onder vermelding van “Adopteer 1 m2 vlak”, en eventueel het aantal meters wat je wil sponsoren.

 

Het bedrag op deze rekening zal volledig worden aangewend voor de restauratie van het vlak, nieuwe tanks en het interieur.

 

Wat krijg je er voor terug:

Onder de gevers, verloten wij:

·Één langere reis volledig verzorgd, meezeilen met de Najade

·Drie weekenden volledig verzorgd meezeilen met de Najade

· Vijf dagtochten volledig verzorgd meezeilen met de Najade

· Een nieuwsbrief, en/of een link naar ons blog, waarin jullie op de hoogte worden gehouden van de voorgang van de restauratie.

·Voor alle donaties van 250 euro of meer een klein aandenken gemaakt uit het oude vlak van de Najade .

·En natuurlijk het fijne gevoel dat je bij hebt bijgedragen aan het in de vaart houden van de Najade.

Wil je meehelpen, wil je deze brief delen, zijn we iemand vergeten, wil je steun in werk aanbieden i.p.v geld of heb je nog andere creatieve ideeën.

 

Wij horen het allemaal graag,

Hartelijke groeten van Janet en Hans.

 

 

p.s. 1 ) Mochten we het streefbedrag niet halen, dan betalen we iedereen het ingelegde bedrag terug!!!

2) Zijn er onder jullie mensen die € 1500,- of meer kunnen of willen investeren in de Najade dan is er een aandeelhouders optie mogelijk d.m.v. een lening plus rente. Neem hierover dan persoonlijk contact met ons op.

 

 

 

Adoptiere 1 m² Rumpf und hilf dadurch mit um zusammen einen neuen tragenden Rumpf zu kreieren für den Fortbestand von der Najade

Houwerzijl, 9. Oktober 2015

Liebe Freunde und Bekannte,

So wie mehrere von euch schon mitbekommen haben, stehen wir im Moment mit der Najade vor folgenden Tatsachen:

Bei der letzten Überprüfung wurde der Rumpf von der Najade als zu dünn empfunden. Wir durften damit dieses Jahr noch fahren, aber eine Verlängerung vom Zertifikat ist so nicht mehr möglich.

Nur wenn der Rumpf größtenteils erneuert wird, neue Wasser- und Abwassertanks eingebaut werden und auch ein Teil der Inneneinrichtung umgebaut wird, kann die Najade als Segelschiff in der Berufsfahrt erhalten bleiben.

Wenn nichts passiert, dann kann die Najade nach Ende der Saison nicht mehr mit Gästen fahren und es steht selbst in Frage, ob sie noch als Wohnboot eingesetzt werden darf. Das würde uns wehtun.

Also..........warum wollen wir dieses Projekt starten?

Die Najade ist ein einzigartiges Schiff in ihrer Art. Sie ist inzwischen 118 Jahre alt und einer der letzten und schönsten Plattbodenklipper, die noch im Deutschen Watt/ Nordsee und Ostsee fahren dürfen. Wir wollen nicht, dass das verloren geht.

Mehr als 20 Jahre haben wir viele besondere und vor allem schöne Reisen mit ihr gemacht. Diese Erfahrungen konnten wir mit Vielen teilen. Und das würden wir auch in Zukunft gerne weiter tun.

Zusammen segeln und neue Häfen entdecken. Abenteuer!!

In gemütlicher Runde an Bord essen, schreiben oder mit mir (Janet) eine Kräuterwanderung vom Schiff aus unternehmen. Außerdem würde mir (Hans) die Freiheit von dem Leben auf dem Wasser fehlen, denn ich bin damit verwachsen. Gerne würde ich auch zukünftig meine Segelleidenschaft an euch weitergeben und ermöglichen, dass euch der erfrischende Wind durch die Haare bläst.

Wir wollen die Najade gerne für weitere 100 Jahre für die Geschichte und die Segelfahrt von den Niederlanden erhalten.

Hierfür müssen wir eine große Investition machen in Höhe von maximal 100.000 €, sodass die Zurückzahlung noch zu übersehen bleibt.

Wir beide sind nicht gut im „fragen“. Hans segelt lieber einen Umweg von 20 Meilen, als dass er nach dem Weg fragt. Und auch ich, Janet, mach lieber Dinge selbst, als um Hilfe zu bitten.

Trotzdem wollen wir euch jetzt etwas fragen.

Nach einer „Crowdfunding“-Aktion haben wir uns jetzt folgendes überlegt:

Das Ersetzen von 1 m² Stück Rumpf kostet ungefähr 250,-€.

Wir sind jetzt auf der Suche nach 100-200 Menschen um gemeinschaftlich 25.000€ - 50.000€ zusammen zu kriegen und somit wörtlich und bildlich einen neuen tragenden Rumpf zu kreieren. Das scheint auf den ersten Blick sehr viel, aber müsste laut uns möglich sein.

Wir suchen:
Menschen, die aus was für verschiedensten Gründen auch, uns, die Najade oder die segelnde Charterfahrt, warmherzig unterstützen wollen, um somit den Fortbestand von diesem schönen Klipper zu garantieren.

Wir fragen:
Nach einem einmaligen „Geschenk“ von 250,- €auf ein speziell dafür erstelltes Konto.

Der Betrag kann überwiesen werden an folgende Kontonummer:
NL75RABO0306547805 Kontoinhaber: Vof de Zandbank
Betreff: „Adoptiere 1 m² Rumpf“ und eventuell die Anzahl m², die du spenden willst.

Der Betrag von diesem Konto wird vollständig verwendet für den Umbau vom Rumpf, den Tanks und der Inneneinrichtung.

Was kriegt ihr dafür zurück:

Unter den Spendern verlosen wir:

  • Eine längere Reise, vollständig versorgt, mitsegeln mit der Najade

  • Drei Wochenenden, vollständig versorgt, mitsegeln mit der Najade

  • Fünf Tagestouren, vollständig versorgt, mitsegeln mit der Najade

  • Für alle Spenden von 250 Euro oder mehr gibt es ein kleines Andenken, gemacht aus dem alten Rumpf von der Najade

  • Einen Newsletter und/oder einen Link zu unserem Blog, wo ihr auf der Höhe gehalten werdet über den Fortschritt vom Umbau

  • Und natürlich das schöne Gefühl, dass ihr zum Fortbestand der Najade beigetragen habt

  • Willst du mithelfen, willst du diesen Brief weiterleiten, haben wir jemanden vergessen, willst du Unterstützung in Arbeit anbieten anstelle von Geld oder hast du noch andere kreative Ideen…

Wir hören das alles gerne,

Herzliche Grüße,

von Janet und Hans

P.S.:
1) Wenn wir diesen Mindestbetrag nicht erreichen, bezahlen wir jedem den gespendeten Betrag wieder zurück!!!

2) Sind unter euch noch Menschen, die 1500,-€ oder mehr in die Najade investieren können/wollen, dann besteht noch die Möglichkeit eines Kredits, der plus Zinsen zurückgezahlt wird. Nehm dafür persönlich Kontakt mit uns auf.